# Tiêu đề Thời gian tạo
CBTT Báo cáo Tài chính hợp nhất quý IV 2022 18/ 01/ 2023
CBTT Báo cáo Tài chính công ty mẹ quý IV 2022 18/ 01/ 2023
BCTC hợp nhất Quý III năm 2022 04/ 01/ 2023
BCTC Công ty Mẹ Quý III.2022 27/ 10/ 2022
BCTC Cty mẹ Q2.2022 29/ 07/ 2022
BCTC hợp nhất Q2.2022 29/ 07/ 2022
BCTC hợp nhất Quý 1.2022 29/ 04/ 2022
BCTC Công ty mẹ Quý 1.2022 29/ 04/ 2022
Báo cáo tài chính riêng 2021 đã kiểm toán 30/ 03/ 2022
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán 30/ 03/ 2022
BCTC hợp nhất Quý 4.2021 28/ 01/ 2022
BCTC Công ty mẹ Quý 4.2021 28/ 01/ 2022
BCTC quý 3.2021 Công ty mẹ 29/ 10/ 2021
BCTC quý 3.2021 Hợp nhất 29/ 10/ 2021
Báo cáo tài chính riêng giua niên độ(đã soát xét) 27/ 08/ 2021
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (đã soát xét)-đã nén 27/ 08/ 2021
Bao_cao_quan_tri_6_thang_dau_nam_2021 13/ 08/ 2021
Bao_cao_tai_chinh_Cong_ty_Me_quy_2.2021 13/ 08/ 2021
Bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_quy_2.2021 13/ 08/ 2021
Báo cáo tài chính quý 1.2021 công ty Mẹ 29/ 04/ 2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2021 29/ 04/ 2021
Báo cáo TC riêng đã kiểm toán năm 2020 12/ 04/ 2021
Báo cáo TC hợp nhât đã kiểm toán năm 2020 12/ 04/ 2021
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất 12/ 04/ 2021
Báo cáo TC Công ty mẹ Quý 4.2020 29/ 01/ 2021
Báo cáo hợp nhất Q4.2020 29/ 01/ 2021
BCTC Công ty mẹ quý 3 năm 2020 30/ 10/ 2020
BCTC hợp nhất quý 3 năm 2020 30/ 10/ 2020
BCTC hợp nhất giữa niên độ 28/ 08/ 2020
BCTC riêng giữa niên độ 28/ 08/ 2020
CBTT báo cáo tài chính hợp nhất Quý II 2020 30/ 07/ 2020
CBTT Báo cáo Tài chính Cty mẹ quý II 2020 30/ 07/ 2020
Vv Gia hạn công bố báo cáo tài chính 10/ 06/ 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2019 10/ 02/ 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2019 31/ 10/ 2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2019 31/ 10/ 2019
BCTC rieng ban nien 2019 03/ 09/ 2019
BCTC hop nhat ban nien 2019 03/ 09/ 2019
CBTT Hợp đông kiểm toán & soát xét báo cáo tài chính năm 2019 20/ 08/ 2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2019 31/ 07/ 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2019 31/ 07/ 2019
BCTC hợp nhất Quý I năm 2019 LIC 02/ 05/ 2019
CBTT BCTC Công ty mẹ Quý I năm 2019 26/ 04/ 2019
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 10/ 04/ 2019
CBTT BCTC riêng năm 2018 05/ 04/ 2019
BCTC Quy 4.2018 Công ty me 30/ 01/ 2019
BCTC Quy 4.2018 hop nhat chuan 30/ 01/ 2019
Gia hạn thời gian công bố BCTC 18/ 01/ 2019
BCTC hop nhat ban nien 2018 31/ 10/ 2018
BCTC cong ty me ban nien 2018 31/ 10/ 2018
Bao_cao_TC_Quy_III.2018 31/ 10/ 2018
Bao cao tai chinh hop nhat quy 2 nam 2018 31/ 10/ 2018
BCTC rieng TCT quy 2 nam 2018 31/ 10/ 2018
BCTC va Giai trinh chenh lech loi nhuan tren BCTC quy 1 nam 2018 31/ 10/ 2018
BCTC cong ty me Quy I nam 2018 va giai trinh 31/ 10/ 2018
Bao cao tai chinh rieng da kiem toan nam 2017 31/ 10/ 2018
Bao cao tai chinh hop nhat da kiem toan nam 2017 31/ 10/ 2018
Giai_trinh_bien_dong_Quy_III-2017 31/ 10/ 2018
Bao cao tai chinh hop nhat quy 3 nam 2017 31/ 10/ 2018
Gi_i_trinh_bi_n___ng_l_i_nhu_n_QIIR_n_m_2017 31/ 10/ 2018
Bao_cao_tai_chinh_Qu__IIR 31/ 10/ 2018
BCTC cong ty me Quy 2 nam 2017 31/ 10/ 2018
BCTC Cong ty me Quy I nam 2017 31/ 10/ 2018
Bao cao tai chinh cong ty me quy III nam 2016 31/ 10/ 2018
Bao cao tai chinh CT me Quy I-2016 31/ 10/ 2018
BCTC ban nien CT me nam 2016 31/ 10/ 2018
BCTC hop nhat da kiem toan nam 2016 31/ 10/ 2018
Bao cao tai chinh rieng da kiem toan nam 2016 31/ 10/ 2018
CBTT báo cáo tài chính Quý III/2018 31/ 10/ 2018
Báo cáo tài chính quý V/2016 17/ 09/ 2018
Báo cáo tài chính quý IV/2016 17/ 09/ 2018