# Tiêu đề Thời gian tạo
BCTC hợp nhất Q1 năm 2024 26-04-2024
BCTC Công ty mẹ Q1 năm 2024 26-04-2024
Báo cáo tài chính riêng năm 2023. 30-03-2024
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023. 30-03-2024
Bao cao Tai chinh hop nhat Quy 4 2023 30-01-2024
cbtc22 30-01-2024
Bao cao Tai chinh rieng Quy 4 2023 30-01-2024
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 29-08-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 29-08-2023
Báo cáo tài chính mẹ Quý II.2023 28-07-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2023 28-07-2023
BCTC Hợp nhất Quý 1 - 2023 04-05-2023
BCTC Mẹ - Quý 1 - 2023 04-05-2023
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 30-03-2023
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 30-03-2023
CBTT Báo cáo Tài chính công ty mẹ quý IV 2022 18-01-2023
CBTT Báo cáo Tài chính hợp nhất quý IV 2022 18-01-2023
BCTC hợp nhất Quý III năm 2022 04-01-2023
Báo cáo tài chính quý IV/2016 01-01-1970
Báo cáo tài chính quý V/2016 01-01-1970
CBTT báo cáo tài chính Quý III/2018 01-01-1970
Bao cao tai chinh rieng da kiem toan nam 2016 01-01-1970
BCTC hop nhat da kiem toan nam 2016 01-01-1970
BCTC ban nien CT me nam 2016 01-01-1970
Bao cao tai chinh CT me Quy I-2016 01-01-1970
Bao cao tai chinh cong ty me quy III nam 2016 01-01-1970
BCTC Cong ty me Quy I nam 2017 01-01-1970
BCTC cong ty me Quy 2 nam 2017 01-01-1970
Bao_cao_tai_chinh_Qu__IIR 01-01-1970
Gi_i_trinh_bi_n___ng_l_i_nhu_n_QIIR_n_m_2017 01-01-1970
Bao cao tai chinh hop nhat quy 3 nam 2017 01-01-1970
Giai_trinh_bien_dong_Quy_III-2017 01-01-1970
Bao cao tai chinh hop nhat da kiem toan nam 2017 01-01-1970
Bao cao tai chinh rieng da kiem toan nam 2017 01-01-1970
BCTC cong ty me Quy I nam 2018 va giai trinh 01-01-1970
BCTC va Giai trinh chenh lech loi nhuan tren BCTC quy 1 nam 2018 01-01-1970
BCTC rieng TCT quy 2 nam 2018 01-01-1970
Bao cao tai chinh hop nhat quy 2 nam 2018 01-01-1970
Bao_cao_TC_Quy_III.2018 01-01-1970
BCTC cong ty me ban nien 2018 01-01-1970
BCTC hop nhat ban nien 2018 01-01-1970
Gia hạn thời gian công bố BCTC 01-01-1970
BCTC Quy 4.2018 hop nhat chuan 01-01-1970
BCTC Quy 4.2018 Công ty me 01-01-1970
CBTT BCTC riêng năm 2018 01-01-1970
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 01-01-1970
CBTT BCTC Công ty mẹ Quý I năm 2019 01-01-1970
BCTC hợp nhất Quý I năm 2019 LIC 01-01-1970
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2019 01-01-1970
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2019 01-01-1970
CBTT Hợp đông kiểm toán & soát xét báo cáo tài chính năm 2019 01-01-1970
BCTC hop nhat ban nien 2019 01-01-1970
BCTC rieng ban nien 2019 01-01-1970
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III/2019 01-01-1970
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2019 01-01-1970
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2019 01-01-1970
Vv Gia hạn công bố báo cáo tài chính 01-01-1970
CBTT Báo cáo Tài chính Cty mẹ quý II 2020 01-01-1970
CBTT báo cáo tài chính hợp nhất Quý II 2020 01-01-1970
BCTC riêng giữa niên độ 01-01-1970
BCTC hợp nhất giữa niên độ 01-01-1970
BCTC hợp nhất quý 3 năm 2020 01-01-1970
BCTC Công ty mẹ quý 3 năm 2020 01-01-1970
Báo cáo hợp nhất Q4.2020 01-01-1970
Báo cáo TC Công ty mẹ Quý 4.2020 01-01-1970
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất 01-01-1970
Báo cáo TC hợp nhât đã kiểm toán năm 2020 01-01-1970
Báo cáo TC riêng đã kiểm toán năm 2020 01-01-1970
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2021 01-01-1970
Báo cáo tài chính quý 1.2021 công ty Mẹ 01-01-1970
Bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_quy_2.2021 01-01-1970
Bao_cao_tai_chinh_Cong_ty_Me_quy_2.2021 01-01-1970
Bao_cao_quan_tri_6_thang_dau_nam_2021 01-01-1970
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (đã soát xét)-đã nén 01-01-1970
Báo cáo tài chính riêng giua niên độ(đã soát xét) 01-01-1970
BCTC quý 3.2021 Hợp nhất 01-01-1970
BCTC quý 3.2021 Công ty mẹ 01-01-1970
BCTC Công ty mẹ Quý 4.2021 01-01-1970
BCTC hợp nhất Quý 4.2021 01-01-1970
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán 01-01-1970
Báo cáo tài chính riêng 2021 đã kiểm toán 01-01-1970
BCTC Công ty mẹ Quý 1.2022 01-01-1970
BCTC hợp nhất Quý 1.2022 01-01-1970
BCTC hợp nhất Q2.2022 01-01-1970
BCTC Cty mẹ Q2.2022 01-01-1970
BCTC Công ty Mẹ Quý III.2022 01-01-1970