Giới thiệu về Licogi

    Tổng Công ty LICOGI - CTCP (LICOGI) được chuyển đổi từ Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng - Công ty TNHH MTV (DNNN) theo Quyết định số 2243/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng.

Tiền thân là Liên hiệp các Xí nghiệp thi công cơ giới, sau 56 năm phát triển, Tổng Công ty LICOGI đã trải qua các giai đoạn lịch sử quan trọng sau:

Ngày 08/08/1960: Bộ Kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng) quyết định thành lập Công ty thi công cơ giới trên cơ sở Đoàn thi công cơ giới thuộc Bộ Thủy lợi - Kiến trúc (cũ), bao gồm các Đội, Công trường như: Công trường cơ giới 10 Sơn Tây, 15 Thanh Hóa, 32 Việt Trì, 64 Thác Bà, 68 Hoàng Thạch, Đội cơ giới 7 Hà Bắc….

Năm 1979: Chính phủ có Quyết định số 308/CP ngày 07/09/1979 và ngày 11/10/1979 Bộ Xây dựng quyết định chuyển Công ty thi công cơ giới thành Liên hiệp các Xí nghiệp thi công cơ giới, gồm 11 doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập và 01 Trường đào tạo công nhân kỹ thuật

Ngày 20/11/1995: Bộ Xây dựng quyết định thành lập Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng trên cơ sở sắp xếp lại Liên hiệp các Xí nghiệp thi công cơ giới và Công ty xây dựng số 18 (Quyết định số 998/BXD-TCLĐ), hoạt động theo mô hình Tổng Công ty 90 của Nhà nước, với 19 đơn vị thành viên, gồm 12 doanh nghiệp hạch toán độc lập, 05 doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc, 02 Trường đào tạo công nhân kỹ thuật

Ngày 30/11/2006: Bộ Xây dựng quyết định chuyển Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con (Quyết định số 1635/QĐ-BXD)

Ngày 12/01/2010: Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn công nghiệp xây dựng Việt Nam (Quyết định số 52/QĐ-Ttg) và thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn sông Đà (Quyết định số 53/QĐ-Ttg), với nòng cốt là Tổng Công ty sông Đà - Công ty mẹ và Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng trở thành Công ty con do Tập đoàn sông Đà nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ngày 18/10/2013: Bộ Xây dựng quyết định chuyển giao quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu phần vốn nhà nước của Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng từ Công ty mẹ - Tập đoàn sông Đà về Bộ Xây dựng (Quyết định số 914/QĐ-BXD), với vốn điều lệ đến trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 370.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ đồng)

Ngày 25/07/2014: Bộ Xây dựng phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng, với giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2012 là 737.415.232.368 đồng (Bảy trăm ba mươi bảy tỷ bốn trăm mười lăm triệu hai trăm ba mươi hai ngàn ba trăm sáu mươi tám đồng

Ngày 11/12/2014: Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng với mức vốn điều lệ là 900.000.000.000 đồng(Chín trăm tỷ đồng)

Ngày 13/04/2015: tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Kết quả đã chào bán thành công 100% số cổ phần đưa ra đấu giá

Ngày 23/04/2015: hoàn thành việc thu tiền bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

Ngày 09/09/2015: ký Hợp đồng bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH Kinh doanh và Bất động sản Khu Đông, với tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư chiến lược là 35% vốn điều lệ

Ngày 19/12/2015: tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của LICOGI

Ngày 31/12/2015: đăng ký hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Trải qua 56 năm phát triển, LICOGI đã trở thành một trong những doanh nghiệp chuyên ngành mạnh của Bộ Xây dựng, có mặt trên nhiều công trình trọng điểm của quốc gia.

Các đồng chí từng là lãnh đạo  của Liên hiệp các xí nghiệp Thi công cơ giới qua các thời kỳ gồm có:

Từ 08/8/1960:

Chủ nhiệm Công ty:  Đ/c Nguyễn Xương

Bí thư Đảng ủy:         Đ/c Trần Đình

Thư ký Công đoàn:   Đ/c Vũ Định

Từ 6/1963:                                                                  

Chủ nhiệm Công ty:   Đ/c Phan Ngọc Tường  

Bí thư đảng ủy:           Đ/c Đặng Văn Điền

Thư ký Công đoàn:    Đ/c Mai Văn Bình

Từ 1969:  

Chủ nhiệm Công ty:   Đ/c Long Thanh Tòng

Bí thư Đảng uỷ:          Đ/c Nguyễn Hữu Nguyên 

Thư ký Công đoàn:    Đ/c Lê Thanh Đạm

 + Từ 1981:  

Tổng giám đốc:           Đ/c Vũ Khoa

Chủ tịch công đoàn:   Đ/c Lê Thanh Đạm

Từ 1988:  

Tổng giám đốc:          Đ/c Lê Hữu Bộ

Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Phan Đăng Gia

 + Từ 1992:  

Tổng giám đốc:            Đ/c Nguyễn Đức Trọng  

Chủ tịch Công đoàn:   Đ/c Phan Đăng Gia                       

Chủ nhiệm Công ty Xây dựng 18 qua các thời kỳ gồm các đồng chí:

Từ 1961 – 1976:    Đ/c Lê Văn Sang                                        

Từ 1976 – 1981:    Đ/c Trương Đình Mỹ            

Từ 1981 – 1986:    Đ/c Nguyễn Tôn                                 

Từ 1986 – 1989:    Đ/c Nguyễn Khắc Tuyên                   

Từ 1989 – 1994:    Đ/c Nguyễn Quang Khuê     

Từ 1994 – 1995:    Đ/c Phạm Trung Tuyến

 thư Đảng uỷ Công ty Xây dựng 18 qua các thời kỳ gồm  các đồng chí:

Từ 1961 – 1972:    Đ/c Lê Văn Sang

Từ 1972 – 1976:    Đ/c Hải Hồ

Từ 1976 – 1980:    Đ/c Nguyễn Lãm

Từ 1980 – 1992:    Đ/c Nguyễn Hồng Giang

Từ 1992 – 1994:    Đ/c Nguyễn Quang Khuê

Từ 1994 – 1995:    Đ/c Phạm Trung Tuyến

Các đồng chí lãnh đạo của Tổng công ty LICOGI từ 1995 đến nay:

Từ 1995:

Chủ tịch HĐQT:     Đ/c Đỗ Văn Mưu

Tổng giám đốc:      Đ/c Đào Ngọc Nam

Chủ tịch CĐ:          Đ/c Phan Đăng Gia

Từ 12/2006:

Chủ tịch HĐQT:    Đ/c PhạmTrung Tuyến

Tổng giám đốc:      Đ/c Vũ Tiến Giao

Chủ tịch CĐ:          Đ/c Nguyễn Thị Khoan

Từ 5/2009:  

Chủ tịch HĐQT:     Đ/c PhạmTrung Tuyến

Tổng giám đốc:      Đ/c Vũ Tiến Giao

Chủ tịch CĐ:         Đ/c Đỗ Ngọc Thắng

Từ 1/2010

Chủ tịch HĐQT:     Đ/c Ngô Hồng Quang

Tổng giám đốc:       Đ/c Vũ Tiến Giao

Chủ tịch CĐ:          Đ/c Đỗ Ngọc Thắng

Từ 8/2010:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:   Đ/c Vũ Tiến Giao

Chủ tịch CĐ:                                           Đ/c Đỗ Ngọc Thắng

Từ 10/2012:

Chủ tịch HĐTV:     Đ/c Lê Anh Dũng

Tổng giám đốc:      Đ/c Vũ Tiến Giao

Chủ tịch CĐ:          Đ/c Đỗ Ngọc Thắng

Từ 10/2013:

Q.Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc:   Đ/c Vũ Tiến Giao

Chủ tịch CĐ:                                               Đ/c Đỗ Ngọc Thắng

+ Từ 15/4/2014:

Chủ tịch HĐTV:     Đ/c Vũ Tiến Giao

Tổng giám đốc:      Đ/c Hoàng Anh Tuấn      

Chủ tịch CĐ:         Đ/c Đỗ Ngọc Thắng

+ Từ 1/1/2016:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:     Đ/c Vũ Tiến Giao

Chủ tịch CĐ:                                               Đ/c Nguyễn Đình Khải

+ Từ 6/2016:

Chủ tịch HĐQT:     Đ/c Vũ Tiến Giao

Tổng giám đốc:       Đ/c Hoàng Quốc Quân

Chủ tịch CĐ:           Đ/c Nguyễn Đình Khải

+ Từ 6/2017:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Đ/c Dương Xuân Quang

Chủ tịch CĐ:           Đ/c Nguyễn Đình Khải

+ Từ 1/2018:

Chủ tịch HĐQT:     Đ/c Dương Xuân Quang

Tổng giám đốc:       Đ/c Phan Thanh Hải

Chủ tịch CĐ:           Đ/c Nguyễn Đình Khải

+ Từ 1/2019:

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Đ/c Phan Thanh Hải

Chủ tịch CĐ:           Đ/c Nguyễn Đình Khải

+ Từ 6/2019 đến nay.

Chủ tịch HĐQT:     Đ/c Đinh Việt Tùng

Tổng giám đốc:       Đ/c Vũ Nguyên Vũ

Chủ tịch CĐ:           Đ/c Nguyễn Đình Khải