# Tiêu đề Thời gian tạo
Lùi thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2023 29/ 03/ 2023
CBTT Báo cáo quản trị năm 2022 30/ 01/ 2023
CBTT Danh sách cổ đông NN, CĐ lớn 30/ 01/ 2023
CBTT - Nghỉ hưu P. Tổng giám đốc 04/ 01/ 2023
CBTT Nghỉ hưu Phó Tổng giám đốc 04/ 01/ 2023
Miễn tiền chậm nộp Thuế đối với chi nhánh đầu tư Licogi 6 30/ 12/ 2022
CBTT QĐ kiểm tra 08/ 09/ 2022
BCTC Ban nien 2022 - Cong ty me 29/ 08/ 2022
BCTC Ban nien 2022 - Hop nhat 29/ 08/ 2022
CBTT Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 09/ 08/ 2022
Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2022 29/ 07/ 2022
CBTT danh sách cổ đông NN, cổ đông lớn 29/ 07/ 2022
CBTT Nghị quyết 18/ 07/ 2022
CBTT thành viên HĐQT, BKS… 01/ 07/ 2022
CBTT Phó Tổng giám đốc 11/ 05/ 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 10/ 05/ 2022
Báo cáo giao dịch của CP liên quan 21/ 04/ 2022
Báo cáo thường niên 2021 20/ 04/ 2022
Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 08/ 04/ 2022
CBTT 1403 15/ 03/ 2022
Báo cáo quản trị năm 2021 28/ 01/ 2022
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 27/ 01/ 2022
CBTT CP L14 24/ 01/ 2022
CBTT thoái một phần vốn tại L14 20/ 12/ 2021
TB lựa chọn tổ chức đấu giá số 668 ngày 15.12.2021 16/ 12/ 2021
HS yêu cầu DV tư vấn bán đấu giá 2021 16/ 12/ 2021
CBTT KQ GDCP 3 09/ 12/ 2021
CBTT KQ GDCP 2 09/ 12/ 2021
CBTT KQ GDCP 1 26/ 11/ 2021
CBTT KQ GDCP 26/ 11/ 2021
BC kết quả giao dịch CP của người nội bộ 22/ 11/ 2021
Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ 17/ 11/ 2021
CBTT CP 12/ 11/ 2021
Thông báo giao dịch 11/ 11/ 2021
CBTT nội bộ 1 02/ 11/ 2021
CBTT NB 02/ 11/ 2021
CBTT nội bộ 12/ 11/ 2021
Công bố thông tin bất thường 14/ 10/ 2021
Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2021 27/ 05/ 2021
CBTT báo cáo thường niên 2020 29/ 04/ 2021
CBTT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 12/ 04/ 2021
Danh sách CĐ lớn 29/ 01/ 2021
Báo cáo quản trị 29/ 01/ 2021
CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 20/ 08/ 2020
CBTT Danh sách cổ đông 24/ 07/ 2019
Thông báo chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 14/ 05/ 2019
CBTT Báo cáo thường niên 2018 LIC 02/ 05/ 2019
CBTT Tài liệu xin ý kiến CĐ bằng văn bản năm 2019 23/ 01/ 2019
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 25/ 10/ 2018