# Tiêu đề Thời gian tạo
CBTT nhân sự TV HĐQT mới 27-06-2024
BB hop, NQ DHDCD thuong nien 2024 va cac tai lieu kem theo CBTT 27-06-2024
CBTT Bổ nhiệm Kế toán trưởng TCT LICOGI - CTCP 11-06-2024
Công bố thông tin mời họp ĐHĐCĐ 2024 04-06-2024
CBTT Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 06-05-2024
CBTT Báo cáo thường niên năm 2023 19-04-2024
CBTT Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 15-04-2024
Vv CBTT Báo cáo quản trị năm 2023 30-01-2024
Vv CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 2023 30-01-2024
Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính 30-10-2023
Vv CBTT Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý III năm 2023 30-10-2023
CBTT báo cáo giao dịch CP của tổ chức liên quan 11-10-2023
CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan 07-09-2023
CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 11-08-2023
Vv lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 03-08-2023
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan 01-08-2023
Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2023 31-07-2023
Vv CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn 28-07-2023
Thư mời chào giá kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 20-07-2023
CBTT số 275 24-05-2023
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN quý I.2023 trên BCTC Hợp nhất 16-05-2023
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN quý I.2023 trên BCTC Công ty mẹ 16-05-2023
Công bố thông tin 247 11-05-2023
Công bố thông tin 248 11-05-2023
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 08-05-2023
Dự thảo Quy chế Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 08-05-2023
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và đinh hướng hoạt động năm 2023 08-05-2023
Báo cáo Ban Kiểm soát kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 08-05-2023
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 và kế hoạch năm 2023 08-05-2023
Các Tờ trình 2023 08-05-2023
Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ 2023 08-05-2023
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 08-05-2023
Dự thảo 08-05-2023
Thay đổi hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 08-05-2023
BCTN năm 2022 bản CBTT 20-04-2023
CBTT Thành lập Công ty TNHH MTV XK Tổng hợp LICOGI 07-04-2023
CBTT - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 04-04-2023
Bổ nhiệm Phó TGĐ, KTT Tổng công ty LICOGI - CTCP 30-03-2023
Lùi thời gian ĐHĐCĐ thường niên 2023 29-03-2023
CBTT Danh sách cổ đông NN, CĐ lớn 30-01-2023
CBTT Báo cáo quản trị năm 2022 30-01-2023
CBTT Nghỉ hưu Phó Tổng giám đốc 28-12-2022
CBTT - Nghỉ hưu P. Tổng giám đốc 02-07-2022
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 01-01-1970
CBTT Tài liệu xin ý kiến CĐ bằng văn bản năm 2019 01-01-1970
CBTT Báo cáo thường niên 2018 LIC 01-01-1970
Thông báo chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 01-01-1970
CBTT Danh sách cổ đông 01-01-1970
CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 01-01-1970
Báo cáo quản trị 01-01-1970
Danh sách CĐ lớn 01-01-1970
CBTT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 01-01-1970
CBTT báo cáo thường niên 2020 01-01-1970
Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2021 01-01-1970
Công bố thông tin bất thường 01-01-1970
CBTT nội bộ 01-01-1970
CBTT NB 01-01-1970
CBTT nội bộ 1 01-01-1970
CBTT CP 01-01-1970
Thông báo giao dịch 01-01-1970
Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ 01-01-1970
CBTT KQ GDCP 01-01-1970
BC kết quả giao dịch CP của người nội bộ 01-01-1970
CBTT KQ GDCP 1 01-01-1970
CBTT KQ GDCP 2 01-01-1970
CBTT KQ GDCP 3 01-01-1970
HS yêu cầu DV tư vấn bán đấu giá 2021 01-01-1970
TB lựa chọn tổ chức đấu giá số 668 ngày 15.12.2021 01-01-1970
CBTT thoái một phần vốn tại L14 01-01-1970
CBTT CP L14 01-01-1970
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 01-01-1970
Báo cáo quản trị năm 2021 01-01-1970
CBTT 1403 01-01-1970
Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 01-01-1970
Báo cáo thường niên 2021 01-01-1970
Báo cáo giao dịch của CP liên quan 01-01-1970
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 01-01-1970
CBTT Phó Tổng giám đốc 01-01-1970
CBTT thành viên HĐQT, BKS… 01-01-1970
CBTT Nghị quyết 01-01-1970
CBTT danh sách cổ đông NN, cổ đông lớn 01-01-1970
Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2022 01-01-1970
CBTT Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 01-01-1970
BCTC Ban nien 2022 - Hop nhat 01-01-1970
BCTC Ban nien 2022 - Cong ty me 01-01-1970
CBTT QĐ kiểm tra 01-01-1970
Miễn tiền chậm nộp Thuế đối với chi nhánh đầu tư Licogi 6 01-01-1970
CBTT vv Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan 318 01-01-1970
CBTT vv Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức liên quan 319 01-01-1970