Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

Sáng ngày 21/6/2019 tại Tổng công ty LICOGI - CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Đến dự Đại hội có các đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, đại biểu Đại diện lãnh đạo các Tổng công ty cùng các cổ đông.

 

 Ông Nguyễn Trọng Thanh – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tổng công ty LICOGI

Phát biểu khai mạc Đại hội ông Nguyễn Trọng Thanh – TP. TCCB giới thiệu đại biểu và tóm tắt nội dung Đại hội. Sau bài phát biểu khai mạc ĐH Ông Phan Thanh Hải – phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty, ban kiểm soát đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Tổng công ty những năm qua, đồng thời nêu ra một số định hướng phấn đấu những năm tiếp theo của Tổng công ty. Chương trình Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về việc miễn nhiệm một số chức danh và tiến hành bỏ phiếu và bầu ra 03 thành viên Hội đồng quản trị gồm:
    - Ông Ưng Tiến Đỗ
    - Ông Đinh Việt Tùng
    - Ông Nguyễn Danh Quân
và bầu 02 thành viên Ban kiểm soát gồm:
    - Bà Nguyễn Thu Trang
    - Bà Kiều Bích Hoa

 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội

Ban tổ chức Đại hội đã làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, Đại hội cổ đông Tổng công ty LICOGI - CTCP thường niên năm 2019 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Tin ảnh: VP TCT

tin nổi bật