ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 

         Ngày 26/6/2018 Tổng công ty LICOGI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhằm tổng kết hoạt động năm 2017, thông qua kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2018 và bầu lại BCH nhiệm kỳ 5 năm tới, cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị tại Tổng công ty.

 

==> Chi tiết bản công bố thông tin điện tử

==> Chi tiết biên bản và nghị quyết Đại hội

                                                                                                                                                         Văn phòng TCT LICOGI