• image1

Chi tiết dự án

Địa điểm:         Phường Hồng Hà, Hồng Hải - TP Hạ Long, Tỉnh

                       Quảng Ninh

Tên dự án:        Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Cột 5

                       - Cột 8

Quy mô dự án:      Diện tích 33,28 ha

Tổng mức đầu tư:  220.000.000.000 VNĐ

Chủ đầu tư:       Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (nay

                        là Tổng công ty LICOGI -CTCP)