• image1

Chi tiết dự án

Địa điểm:          Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

Tên dự án:        Dự án nhà máy thủy điện Đăkdrinh

Quy mô dự án:  Công suất lăp máy 125MW bao gồm 2 tổ máy, sản

                        lượng bình quân hàng năm 540 triệu kw/h, tổng

                        mức đầu tư 4.911 tỷ đồng

Chủ đầu tư:      Công ty CP thủy điện Đăkdrinh

Gói thầu:          HĐ số 12/2011/HĐKT, gói thầu CĐT3 - Tổng thầu

                       xây lắp dự án thủy điện Đăkdrinh

Giá trị hợp đồng: 2.241.594.000.000 VNĐ